OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi golferi da je krajnji rok za uplatu članarine za 2017. godinu istekao 15.03. a prema Pravilniku o evidenciji HCP-a u Bosni i Hercegovini. Rok za izmirenje u 2017. godini je 15.04., i ako do tada članovi ne uplate članarine matičnim klubovima, brisat će se iz evidencije HCP-a u Bosni i Hercegovini.

U nastavku je član 8. Pravilnika

Član 8.

Klub uplaćuje sredstva na žiro račun GABIH-a za svakog igrača koji je u evidenciji HCP-a. Iznos sredstava koji se uplaćuje, GABIH je obavezan dostaviti klubu kao i svaku promjenu. Sredstva za evidenciju HCP-a se uplaćuju najkasnije do 15.03. za narednu godinu i za igrače koji su već u evidenciji HCP-a. Ako se ne izmire obaveze za evidenciju HCP-a do određenog datuma HCP centar će brisati igrača sa liste i ponovno stavljanje na listu se plaća prema slijedećem izračunu:

Iznos za evidenciju x 2 = ponovno stavljanje igrača u evidenciju.

Što znači da će 100,00 KM doplatiti svaki igrač koji na vrijeme nije izvršio svoje obaveze prema matičnom golf klubu.

Pravilnik o evidenciji HCP-a u Bosni i Hercegovini usvojen je 15.03.2010 godine i još je na snazi pa molimo golfere da vode računa o ispunjavanju svojih obaveza prema matičnim klubovima jer HCP Centar koji je zadužen za evidenciju HCP-a neće tolerisati golfere koji ne plaćaju članarine klubovima.

Igrači koji igraju turnire prije 15.04. nece biti na spisku turnira a golf igrališta se mole da ne dozvole igranje igračima koji ne plaćaju članarine ni jednom klubu u Bosni i Hercegovini.

Nažalost mnogi savjesni golferi koji izvršavaju svoje obaveze redovno i na vrijeme su oštećeni jer kartica članstva kasni zbog pojedinaca koji svoje obaveze na vrijeme ne izmiruju.

Klubovi koji naplate članarine za redovne članove a ne prijave igrače Golf Savezu BiH, jer ti igrači ne igraju turnire, krše odredbe Statuta Golf Saveza Bosne i Hercegovine što bi moglo prouzrokovati sankcije klubu za nepoštivanje Statuta Golf Saveza Bosne i Hercegovine.

Zbog svega gore navedenog molimo savjesno plaćanje članarina kako klubovima tako i prema GSBiH, stoji u saopštenju HCP centra.

Kompletan Pravilnik o evidenciji HCP-a možete pročitati na http://www.bhgolf.ba/img/download/Pravilnik_o_evidenciji_HCP-a.pdf

Share: